Problematyka badawcza

 

Wybrane tematy badawcze realizowane w Zakładzie Badań Kriosfery:

 • Geomorfologię glacjalną i peryglacjalną, sedymentologię, współczesne procesy morfogenetyczne, warunki meteorologiczne, hydrologię i glacjologię w obszarach polarnych.
 • Krążenie wody i osadów w obszarach zlewni rzecznych i wybrzeży morskich w zróżnicowanych strefach morfo-klimatycznych ze szczególnym uwzględnieniem procesów kriogenicznych w obszarach zimnych.
 • Rzeźbę i osady ostatniego zlodowacenia w Polsce północno-zachodniej.
 • Zastosowanie metod stratygraficznych i chronologicznych w interpretacji genezy osadów glacjalnych.
 • Badania mikromorfologiczne osadów glacjalnych i fluwialnych.
 • Określenie warunków sedymentacji osadów rytmicznie warstwowanych w obrębie zbiorników zastoiskowych.
 • Analizę stopnia przekonsolidowania wybranych osadów kenozoicznych (w szczególności plejstoceńskich) z wykorzystaniem metod in situ.
 • Badanie poźnoglacjalnych i holoceńskich przekształceń rzeźby stref krawędziowych w obrębie Pomorza Zachodniego.
 • Antropopresję obszarów górskich wybranych stref morfoklimatycznych, w tym: geomorfologiczne przekształcenia rzeźby pod wpływem turystyki.
 • Dendrochronologię (ze szczególnym uwzględnieniem krzewinek strefy tundrowej i piętra alpejskiego).
 • Wykorzystanie metody dendrogeomorfologicznej w obszarach górskich i polarnych do analiz procesów stokowych oraz antropopresji.
 • Badania sukcesji roślinności tundrowej obszarów proglacjalnych i paraglacjalnych.
 • Badania dynamiki współczesnych procesów eolicznych w strefach polarnych i obszarach górskich.
 • Badania dynamiki i stanu warstwy czynnej wieloletniej zmarzliny, charakterystyka środowiska peryglacjalnego obszarów polarnych.
 • Zastosowania globalnych systemów nawigacji w badaniach środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów polarnych i górskich.
 • Badania krasowe i speleologia w odniesieniu do osadów jaskiniowych, topoklimatu jaskiń i zjawisk lodowych w jaskiniach.
 • Procesy zlodzenia rzek i zbiorników wodnych obszarów niżowych, krio-morfogeneza wybrzeży morskich.
 • Niwacja i jej efekty geomorfologiczne.